Trang chủ

Văn hóa, Thể thao - Gia đình

TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:28 | Lượt xem: 253
TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ công bố TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:25 | Lượt xem: 228
QĐ công bố TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và gia đình

Quyết định công bố Bộ TTHC lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch

Ngày đăng 02/07/2016 | 10:36 | Lượt xem: 478
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+VHTTDL.pdf/ca589dcd-793e-4cc7-8310-13a5e9046b57

Danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch

Ngày đăng 02/07/2016 | 10:35 | Lượt xem: 471
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+V%C4%83n+h%C3%B3a+th%E1%BB%83+thao+v%C3%A0+Du+l%E1%BB%8Bch.doc/a72681ee-b0ec-45c6-a216-f169569fdd56

TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:33 | Lượt xem: 240
/documents/31653/1003204/TTHC+thu%E1%BB%99c+th%E1%BA%A9m+quy%E1%BB%81n+gi%E1%BA%A3i+quy%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+UBND+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+VHTTDL.doc/be73e307-0267-43f9-848e-26a1b4f7890a