Trang chủ

Thông tin CCHC

Kết quả triển khai một số nội dung trong công tác Cải cách hành chính năm Quý I năm 2014
Ngày đăng 07/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 407

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 28/02/2014 của UBND phường Lê Lợi về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2014, UBND phường Lê Lợi đã triển khai một số nội dung trong công tác Cải cách hành chính quý I năm 2014 đạt được nhiều kết quả

1. Công tác triển khai điều hành trong việc thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về các quy định hành chính.

a. Ban hành các văn bản triển khai, thực hiện nội dung trong công tác Cải cách hành chính :

UBND phường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày ngày 28/02/2014 của UBND phường Lê Lợi về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01/01/2014 về việc ban hành quy chế làm việc của UBND phường.

b. Công tác rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Ngoài trách nhiệm người đứng đầu, UBND phường đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối văn xã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, công chức phường trong công tác rà soát các TTHC thuộc bộ phận mình phụ trách theo Đề án 30 của Thủ tướng chính phủ, đảm bảo việc rà soát các thủ tục hành chính tại đơn vị được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện, kiến nghị những TTHC không còn phù hợp, phức tạp và gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đên cơ quan làm việc.

100% các văn bản quy phạm và các văn bản của phường được thẩm định trước khi ban hành.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu 03 giảm: giảm thủ tục. giảm thời gian và giảm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính;

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá năng lực, phân công công việc phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn và khả năng đáp ứng công việc của các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "Một cửa" cũng như ở các ban chuyên môn.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn.

100% cán bộ, công chức cam kết thực hiện nhiệm vụ phòng và chống tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu.

3. Cải cách hành chính công

Công khai trong quản lý, sử dụng tài chính công theo kế hoạch định kỳ. Công khai các khoản thu trong dân và dự toán ngân sách.

Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, thành phố gắn với thực hiện tiết kiệm.

4. Hiện đại hoá nền hành chính

Nâng cao chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đề án 30 của Chính phủ. Gắn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong việc thực hiện 145 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực bao gồm: Tư pháp - Hộ tịch: 57, Địa chính – Xây dựng: 02, Văn phòng: 01, LĐTB & XH: 65, Y tế: 02, Văn hoá thể thao và du lịch: 04, Giáo dục & Đào tạo: 06, Khiếu nại và tố cáo: 02, Nội vụ: 06.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong việc cải cách thủ tục hành chính, giúp xác định rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của từng thành viên trong đơn vị, nâng cao trách nhiệm, tác phong và hiệu quả làm việc của các cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quản lý, kiểm soát các quá trình công việc tốt hơn thông qua phương pháp làm việc khoa học, việc giải quyết các văn bản chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, gọn nhẹ, rõ ràng. Đồng thời, cải tiến chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm chất lượng đầu vào, đầu ra ổn định theo hướng nhanh, gọn và đúng pháp luật, góp phần nâng caô hiệu lực quản lý Nhà nước.

Thực hiện quy trình liên thông quận – phường trong 02 lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND phường phân công đồng chí cán bộ địa chính trực tiếp quản lý việc cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện quy trình liên thông quận – phường trong 02 lĩnh vực trên.

Các phần mềm tác nghiệp đang vận hành tại UBND phường:

+ Phần mềm lập lịch công tác;

+ Phần mềm quản lý văn bản;

+ Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Nâng cao chất lượng đăng tin, bài, cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính và công tác thực hiện cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của phường.

5. Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng cán bộ làm việc tại bộ phận "Một cửa":

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận "Một cửa" đã được trang bị đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt việc thực hiện cải cách hành chính thuộc thẩm quyền.

+  UBND phường đã cử cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "Một cửa" tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác CCHC do UBND quận và các cơ quan cấp trên tổ chức để từng bước nâng cao năng lực làm việc, chất lượng phục vụ.

6. Hệ thống camera giám sát tại bộ phận "Một cửa":

+ Hệ thống camera giúp các đồng chí lãnh đạo UBND phường giám sát và nắm bắt kịp thời các hoạt động tại bộ phận "Một cửa", kịp thời chấn chỉnh tác phong cán bộ trong công tác tiếp dân khi tổ chức và công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính đạt kết quả cao hơn./.