Trang chủ

Thông tin CCHC

Đánh giá trách nhiệm người đứng đầu - Bước đột phá trong CCHC
Ngày đăng 19/12/2012 | 12:00 | Lượt xem: 467

Năm 2012, công tác CCHC được thành phố tiếp tục tập trung triển khai trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập... Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến nay có 12 sở, 13 quận, huyện đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2012.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan đến chi thường xuyên các hoạt động sự nghiệp cho các sở, ngành: GD&ĐT, Y tế, KH&CN, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Nội vụ và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại một số cơ quan, đơn vị như: Sở NN&PTNT, Xây dựng; UBND các quận, huyện Dương Kinh, Kiến Thụy…

Các cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị đều quan tâm đầu tÆ° cÆ¡ sở, vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt Ä‘á»™ng của bá»™ phận “má»™t cá»­a”, “má»™t cá»­a liên thông” gắn vá»›i việc rà soát, công khai quy định về thủ tục, há»" sÆ¡, quy trình, lệ phí, thời gian giải quyết công việc (từ năm 2005, má»—i cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị xây dá»±ng bá»™ phận “má»™t cá»­a” đều được thành phố há»— trợ 50-400 triệu Ä‘á»"ng).

100% các Ä‘Æ¡n vị thá»±c hiện niêm yết công khai các TTHC, 1.064 TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng Thông tin Ä‘iện tá»­ thành phố. 100% các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố đã thá»±c hiện cÆ¡ chế “má»™t cá»­a”. 13/15 quận, huyện; 39/223 xã, phường, thị trấn thá»±c hiện cÆ¡ chế “má»™t cá»­a liên thông” hiện đại. Chất lượng CBCC được nâng lên rõ rệt, tác phong làm việc dần mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. 43,68% công chức đã sá»­ dụng thÆ° Ä‘iện tá»­ trong giải quyết công việc. Thời gian giải quyết TTHC đã giảm Ä‘i 80%, số lượng công việc được giải quyết tăng hÆ¡n 2 lần so vá»›i trÆ°á»›c đây… Những kết quả tích cá»±c này đã góp phần tạo ra môi trường kinh doanh, sản xuất thông thoáng, thuận lợi cho các cÆ¡ quan, doanh nghiệp, nhân dân; thu hút nguá»"n vốn đầu tÆ° trong nÆ°á»›c và quốc tế…

Ngoài ra, để đánh giá được toàn diện, thực chất, khách quan việc triển khai thực hiện CCHC, từ đó có cơ sở thúc đẩy, nâng cao hiệu quả CCHC, thành phố đã cho triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC (PAR Index) của Bộ Nội vụ; tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ quản lý đô thị” thí điểm tại một số phường… Nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là “điểm sáng” trong việc triển khai có hiệu quả công cuộc CCHC nhà nước. Và năm 2012, Hải Phòng vươn lên, trở thành 1 trong 2 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước (sau tỉnh Bình Dương).

Quy định trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng cần thẳng thắn thừa nhận: hiện nay, một bộ phận cán bộ, công chức, lãnh đạo các cấp chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Họ chỉ cốt làm sao để giữ cho được “cái ghế” của mình, quen với “nếp mòn”, “ngại” cải cách, đổi mới, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, vô cảm với nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng còn hiện tượng vi phạm, tiêu cực…

Trong khi đó, việc xử lý vi phạm không cương quyết, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được làm rõ, dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn thành phố đến nay còn chậm và có nhiều hạn chế. Hiện thành phố mới hoàn thành 14/22 nhiệm vụ CCHC năm 2012. Có nơi còn chưa quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai, thực hiện. Và theo thống kê của UBND thành phố, từ năm 2005 đến hết tháng 12-2011, toàn thành phố có 83 trường hợp CBCV sai phạm. Trong đó, Vĩnh Bảo chiếm tới 39 trường hợp (khiển trách 12, cảnh cáo 23, buộc thôi việc 4); Tiên Lãng có 11 trường hợp (cảnh cáo 3, hạ bậc lương 2, buộc thôi việc 6)…

Trước hạn chế đó, để hoàn thành nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo, công tác cán bộ được thành phố đặc biệt quan tâm. Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nội vụ đang tiến hành xây dựng quy chế về xin lỗi công khai của CBCC với tổ chức, doanh nghiệp, công dân nếu để chậm trễ trong giải quyết TTHC; quy chế về tuyển dụng công chức; chuyển vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC, thực thi công vụ…

Và quy định về tiêu chí, phương thức đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành công vụ được xem là bước đột phá, có ý nghĩa quyết định trong CCHC, góp phần từng bước hoàn chỉnh nền hành chính hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, đảm bảo cho sự ổn định, tăng trưởng và phát triển KT - XH của thành phố.

Theo ANHP