Trang chủ

Thông tin CCHC

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính phường Lê Lợi 8 tháng đầu năm 2012
Ngày đăng 20/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 391

1. Về công tác chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/7/201

a. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch, chương trình hành động

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày12/5/2012 của UBND phường Lê Lợi về việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2012

b. Phân công cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn

 UBND phường đã cử cán bộ, công chức phường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác CCHC do UBND quận và các cơ quan cấp trên tổ chức để từng bước nâng cao năng lực làm việc, chất lượng phục vụ, đồng thời đảm bảo việc kiểm soát TTHC tại đơn vị được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện, kiến nghị những TTHC không còn phù hợp, phức tạp và gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đên cơ quan làm việc.

c. Phân công nhân sự thực hiện kiểm soát TTHC

Ngoài trách nhiệm người đứng đầu, UBND phường đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối văn xã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, công chức phường trong công tác kiểm soát các TTHC thuộc bộ phận mình phụ trách.

d. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cải cách hành chính tại đơn vị

Gắn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong việc thực hiện 11 lĩnh vực. Từ đó, giúp xác định rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của từng thành viên trong đơn vị, nâng cao trách nhiệm, tác phong và hiệu quả làm việc của các cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính , quản lý, kiểm soát các quá trình công việc tốt hơn thông qua phương pháp làm việc khoa học, việc giải quyết các văn bản chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, gọn nhẹ, rõ ràng. Đồng thời, cải tiến chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm chất lượng đầu vào, đầu ra ổn định theo hướng nhanh, gọn và đúng pháp luật, góp phần nâng caô hiệu lực quản lý Nhà nước.

e. Về công tác tuyên truyền

+ Công khai các TTHC trên trang website thành phần của phường như các văn bản, biểu mẫu trong các lĩnh vực như Cấp GCN quyền SDĐ, cấp giấy phép xây dựng, Thị thực hành chính, Tư pháp – Hộ tịch…

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định, văn bản của Nhà nước và cấp trên về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị cũng như nhân dân trên địa bàn phường đầy đủ và kịp thời thông qua hệ thống loa phát thanh của phường, qua các buổi hội nghị, tập huấn,…

2. Việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Chương III Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

a. Thực hiện công khai thủ tục hành chính:

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết: 171

- Thực hiện công khai 171 TTHC và các mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo được niêm yết công khai tại bộ phận "Một cửa" và qua website thành phần của UBND phường.

b. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC:

 - Số đơn vị trực thuộc có chức năng giải quyết TTHC: 4

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay: 3269

- Số hồ sơ TTHC trả lại: 0

- Tổng số hồ sơ TTHC chậm giải quyết theo quy định: 0

3. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Trong 8 tháng đầu năm 2012, UBND phường Lê Lợi đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sau khi tiến hành rà soát cho thấy bên cạnh những TTHC được kiến nghị giữ nguyên (các TTHC trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch) vẫn còn tồn tại một số TTHC cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế hơn, tránh gây phiền hà, phức tạp cho công dân như TTHC thuộc lĩnh vực Thương binh lao động và xã hội (chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi…).

4. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

a. Tổ chức thực hiện:

UBND phường đã lập sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết qỷa hồ sơ TTHC cho tổ chức và các nhân khi đến làm việc, đồng thời tiến độ thực hiện hồ sơ được cập nhật thường xuyên, liên tục trên phần mềm một cửa của phường.

Công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp mẫu đơn, tờ khai tại bộ phận "Một cửa".

UBND phường đã công bố công khai danh sách số điện thoại cán bộ đầu mối, bố trí hòm thư góp ý để tiếp nhận phản ánh và kiến nghị của các tổ chức và cá nhân tại bộ phận "Một cửa" để kịp thời tiếp thu và xử lý kiến nghị, đánh giá, nhận xét của tổ chức và cá nhân về việc giải quyết các TTHC cũng như chất lượng phục vụ, văn hoá ứng xử của các cán bộ, công chức khi tổ chức và công dân đến cơ quan làm việc.

b. Thực hiện xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

UBND phường đã tiến hành tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận "Một cửa" theo quy định tại Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính.

Đồng thời, UBND phường  lập sổ theo dỗi và lưu trữ hồ sơ các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ.

Trong 8 tháng đầu năm 2012, UBND phường đã nhận được 0 phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân liên quan đến thủ tục hành chính.