Trang chủ

Thông tin CCHC

Thiếu chế tài giám sát của MTTQ và các tổ chức đoàn thể
Ngày đăng 16/03/2012 | 12:00 | Lượt xem: 421

Sáng ngày 15-3, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường kiểm tra việc thực hiện thí điểm công tác này tại Hải Phòng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thành phố: Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND  huyện, quận, phường, hoạt động của bộ máy chính quyền ở các địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản đi vào nề nếp. Từ thực tiễn thực hiện thí điểm, hoạt động của bộ máy chính quyền ở 14 quận, huyện và 70 phường đạt được những kết quả bước đầu. Đó là việc thựuc hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đảm bảo ổn định, giảm tổ chức, đầu mối, giảm biên chế chuyên trách và phục vụ, giảm bớt các quy trình thủ tục hành chính và thời gian; hạn chế tính hình thức, giảm việc ban hành Nghị quyết; UBND cấp trên trực tiếp điều hành cấp dưới, xác định rõ trách nhiệm của tậpp thể UBND và Chủ tịch UBND, các thành viên UBND; công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng cục bộ, địa phương. Việc thực hiện thí điểm bước đầu phân biệt nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy giữa chính quyền đô thị và nông thôn.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, triển khai thí điểm tại các địa phương còn lung túng, thiếu văn bản chỉ đạo triển khai và chế tài giám sát của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; nhiệm vụ của HĐND cấp huyện chưa được giao các cơ quan thực hiện; số lượng đại biểu cử tri không tập trung; việc thực hiện quyền đại diện của nhân dân bị hạn chế do thiếu cơ quan giám sát quyền lực, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ chủ quan, lạm quyền. Do một số nhiệm vụ của HĐND cấp huyện, quận được HĐND thành phố đảm nhiệm nên đại biểu HĐND thành phố làm việc quá tải, không tham dự kỳ hợp HĐND cấp xã, giải quyết công việc của đại biểu HĐND cấp huyện, có thể dẫn đến nguy cơ chính quyền cấp huyện và phường thoát ly sự giám sát của nhân dân. Công tác giám sát của HĐND hạn chế do chưa có hướng dẫn cụ thể; các kết luận giám sát chưa được cơ quan, đơn vị chấp hành do thiếu chế tài...Các quy định pháp luật trong thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường thiếu đồng bộ, chưa có văn bản hướng dẫn quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ nói chung và cán bộ cấp xã nói riêng...Đây là những vấn đề được các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương quan tâm tìm hiểu, đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của Hải Phòng liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức HĐND và UBDN năm 2003, xác định rõ địa vị pháp lý của HĐND lả cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Văn Pha ghi nhận và đnáh giá cao kết quả công tác triển khai thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại Hải Phòng. Những bài học kinh nghiệm qua hơn 2 năm triển khai và những kiến nghị của thành phố là cơ sở quan trong để Trung ương xem xét và ban hành các văn bản hướng dẫn trong quá trình thực hiện trong thời gia tới.