Trang chủ

Thông tin CCHC

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2018
Ngày đăng 20/10/2018 | 10:26 | Lượt xem: 980

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã năm 2018

Quy tắc ứng xử cán bộ , công chức :

/documents/31653/1381240/quy+t%E1%BA%AFc+%E1%BB%A9ng+x%E1%BB%AD+c%C3%A1n+b%E1%BB%99%2C+cc.doc/b7d5283e-683c-461e-b3e0-329cbaa42780

TTHC Giáo dục đào tạo cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+Giao+duc+Dao+tao+cap+xa.PDF/0488029d-2a22-48ed-ade7-15b63a7d8cc7

TTHC Giao thông vận tải cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+Giao+thong+Van+tai+cap+xa+2018.doc/a81d9474-be2f-41f4-8c53-8b632e7a13dc

TTHC lĩnh vực LĐTBXH cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+linh+vuc+Lao+dong+Thuong+binh+XH+cap+xa+2018.doc/4fd2831a-67cc-4391-8122-e131e1f37935

TTHC lĩnh vực Nội vụ cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+linh+vuc+Noi+vu+cap+xa.doc/d0619155-5501-4af2-a36d-d073457d8bc7

TTHC lĩnh vực Văn hóa Thể thao GD cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+linh+vuc+V%C4%83n+hoa+The+thao+GD+cap+xa+2018.doc/d87fabc6-126d-4c6e-bea2-1ade48ef54e6

TTHC lĩnh vực Y tế cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+linh+vuc+Y+te+cap+xa+2018.doc/6a736957-47e1-4441-8ade-71061b76a7c9

TTHC Nông nghiệp và PTNT cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+Nong+nghiep+va+PTNT+cap+xa+2018.doc/26a919f1-53a8-4f17-99f8-05b5462f15ad

TTHC Tài nguyên Môi trường cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+Thanh+tra+cap+xa+2018.doc/2b7000bb-668f-4101-8222-98dc780ba1ab

TTHC Thanh tra cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC+Thanh+tra+cap+xa+2018.doc/2b7000bb-668f-4101-8222-98dc780ba1ab

TTHC Tư pháp cấp xã :

/documents/31653/1381240/TTHC-_Tu_phap_cap_xa_2018.doc/3accfeb5-201d-45d9-8387-bf9db760061c