Trang chủ

Thông tin CCHC

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Ngày đăng 01/08/2017 | 12:19 | Lượt xem: 215

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Theo Quyết định có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017. Trong đó lĩnh vực tư pháp có 39 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cụ thể:

1.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

-   Cấp bản sao từ sổ gốc.

-   Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp.

-   Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

-   Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

-   Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

-   Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

-   Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên.

-   Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.

-   Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

-   Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

-   Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

-   Thay thế trợ giúp viên, luật sư tham gia tố tụng.

-   Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

-   Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

-   Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của cơ quan của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

-   Xin thôi quốc tịch Việt Nam.

-   Nhập quốc tịch Việt Nam.

-   Trở lại quốc tịch Việt Nam.

-   Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

-   Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

-   Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

-   Công nhận báo cáo viên pháp luật.

-   Công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

2.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

-   Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-   Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

-   Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

-   Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

-   Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.

-   Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên.

-   Cấp lại Thẻ công chứng viên.

-   Thành lập Văn phòng công chứng.

-   Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

-   Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt).

-   Hợp nhất Văn phòng công chứng.

-   Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất.

-   Sáp nhập Văn phòng công chứng.

-   Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

-   Chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

-   Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Quyết định này và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn Phòng Chính phủ tại Bộ, cơ quan ngang Bộ và tại các địa phương./.