Trang chủ

Thông tin CCHC

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017
Ngày đăng 12/04/2017 | 03:56 | Lượt xem: 777

Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội sẽ có hiệu lực từ ngày 14/04/2017.

Theo đó, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội. Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyển sinh Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển.

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 bãi bỏ Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, đối với các khoản thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp khoản thu ngân sách bằng tiền mặt phát sinh tại các đơn vị giao dịch (như phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính) thì các đơn vị giao dịch phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền mặt đã thu vào tài khoản tương ứng tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng thương mại theo đúng chế độ quy định; đơn vị giao dịch không được giữ lại nguồn thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt để chi, trừ trường hợp được phép để lại chi theo chế độ quy định.

Đối với khoản thu khác phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì căn cứ vào nội dung các khoản nộp bằng tiền mặt, người nộp tiền lập chứng từ để nộp tiền vào tài khoản của mình tại Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với một số khoản thu phí bằng tiền mặt từ hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện và được để lại một phần hoặc toàn bộ cho đơn vị, thì đơn vị được phép mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại và ủy nhiệm cho ngân hàng thương mại đó thu hộ. Tài khoản chuyên thu của đơn vị sự nghiệp công lập tại ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng để tập trung các khoản thu phí của đơn vị; không được sử dụng để thanh toán hoặc sử dụng vào các mục đích khác

Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 10/04/2017 thay thế cho Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNN ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên được xác định như sau:

-   Đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và các Tổng công ty phát điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

-   Đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề (không bao gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá)của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN và Tổng công ty phát điện.

-   Đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của EVN.

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Theo đó, Thông tư quy định 02 phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng gồm:

-   Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng.

-   Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng.

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể, khi thực hiện các công tác khảo sát xây dựng của từng công trình, dự án mà áp dụng 01 trong 02 phương pháp trên.  

Thông tư số 37/2017/TT-BQP ngày 16/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, đối với người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong trường hợp sau:  

-   Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho người lao động;

- Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;

-   Trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động.

Không tính lãi chậm đóng đối với số tiền truy thu trường hợp điều chỉnh tăng tiền lươngtháng đã đóng BHXH cho người lao động và đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/4/2017./.