Trang chủ

Thông tin CCHC

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2017
Ngày đăng 03/03/2017 | 09:19 | Lượt xem: 441

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017; ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Tư pháp thanh phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính, các văn bản pháp luật đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Thực hiện có hiệu quả việc khảo sát về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các bộ phận, đơn vị thuộc Sở có thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; đánh giá kết quả khảo sát để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về cải cách hành chính; trong đó, chú trọng tuyên truyền về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân và doanh nghiệp, giới thiệu về dịch vụ hành chính công trực tuyến.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

- Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về việc thực hiện tốt, thực hiện không tốt công tác cải cách hành chính của các bộ phận, đơn vị thuộc Sở; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công cụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cải cách thể chế:

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định trước khi ban hành, 100% các văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền và có tính khả thi khi triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã ban hành theo lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Thực hiện thường xuyên và kịp thời công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thiện pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm thực hiện theo dõi.

- Thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính theo danh mục thủ tục hành chính đã được Bộ Tư pháp ban hành.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn các sở, ban, ngành đánh giá tác động thủ tục hành chính; Tham gia ý kiến, thẩm định các quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đôn đốc các sở, ban, ngành lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính; Kiểm soát chất lượng hồ sơ công bố; Cập nhập thủ tục hành chính được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia; Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết niêm yết công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 - Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét cải tiến của lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

- Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

- Nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND thành phố về Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đề xuất cơ quan chức năng bổ sung biên chế hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên lịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính hương dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tinh giảm biên chế theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

- Nâng cao chất lượng trong việc quản lý và sử dụng công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác bố trí phân công giao việc phù hợp với năng lực của công chức, viên chức để phát huy hiệu quả công việc.

- Thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch luân chuyển cán bộ theo Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007.

- Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ; Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu và kê khai tài sản hàng năm đối với cán bộ, công chức, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Chính phủ, thành phố về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả việc đánh giá, phân loại làm cơ sở cho việc đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng, là cơ sở quan trọng và chủ yếu trong việc xem xét, đề bạt và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

6. Cải cách tài chính công:

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của cơ quan đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

7. Hiện đại hóa hành chính:

- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm cá nhân, xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, khoa học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến việc áp dụng các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác chuyên môn tại các phòng, đơn vị trong cơ quan.

- Đầu tư kinh phí mua sắm, trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại cho các phòng, đơn vị thuộc Sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng quan tâm việc đầu tư kinh phí cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bảo đảm yêu cầu hiện đại, văn minh và thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến.