Trang chủ

Thông tin CCHC

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày đăng 02/03/2017 | 09:17 | Lượt xem: 308

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời để thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; ngày 17 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            Kế hoạch bao gồm những nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, đôn đốc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính:

            - Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            - Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            - Ban hành kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, quận, huyện.

            2. Bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có quy định về thủ tục hành chính (trường hợp luật giao)

            - Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố

            - Lấy ý kiến tham gia quy định về thủ tục hành chính

            - Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố

`           3. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

            - Cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ; lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố.

            - Cập nhật thủ tục hành chính được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

            - Niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, địa phương.

            - Đăng tải thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử thành phố; cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức công khai khác.

            - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào thực hiện thủ tục hành chính.

            - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

            - Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

            4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

            - Công khai thông tin về nơi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị

            - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

            - Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

            5. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

            - Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            - Xây dựng, thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị.

            - Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

            6. Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

            - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            - Tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

            - Tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại cơ quan, đơn vị.

            7. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

            - Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị.

            - Biên soạn, cung cấp tài liệu về cải cách thủ tục hành chính, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

            8. Công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

            - Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            - Công khai văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có quy định về thủ tục hành chính và các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng.

            - Biên soạn, phát hành tài tiệu, tờ gấp… tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

            9. Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

            - Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

            - Chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

            - Góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, thủ tục hành chính.

            10. Thông tin, báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính

            - Báo cáo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

            - Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

            Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ đột xuất có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.