Trang chủ

Thông tin CCHC

Quyết định thành lập ban chỉ đạo I SO

Ngày đăng 10/05/2020 | 12:23 | Lượt xem: 108
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+ban+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+I+SO.pdf/6de2e750-194c-4d0b-9af0-70f0a9c5df46

Quyết định ban hành hệ thống quản lý I SO

Ngày đăng 22/05/2020 | 12:21 | Lượt xem: 107
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ban+h%C3%A0nh+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+I+SO.pdf/0a68a8cd-73f2-42c4-90d6-80a90e1f9f0a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 08/07/2020 | 01:00 | Lượt xem: 266
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Y+t%E1%BA%BF.pdf/5bac2ed4-546b-4ef2-80bb-89ff9f96af90

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực VHTT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:59 | Lượt xem: 243
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+VHTT.pdf/16019e14-d664-4e1d-9c33-9f416b8db295

Danh mục TTHC Thuộc lĩnh vực TP

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:58 | Lượt xem: 203
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+Thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TP.pdf/7b5b0e5e-936a-4905-a06f-ead1ef6a620a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Thanh Tra

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 183
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Thanh+Tra.pdf/287e0367-9598-4f90-b33f-31b805d96263

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực TBXH

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 203
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TBXH.pdf/7b5c304d-48e2-4810-97c1-c13253fbd087

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nội Vụ

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:56 | Lượt xem: 165
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%E1%BB%99i+V%E1%BB%A5.pdf/7af9d2fc-310f-410f-b841-ac693d92d870

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GDDT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:54 | Lượt xem: 136
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GDDT.pdf/2d3c53eb-d882-47d8-8c2f-78d62b6f466a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GTVT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:55 | Lượt xem: 134
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GTVT.pdf/8fa593c4-55c3-4d28-b034-e2ee9677f6bc

Danh mục TTHC của lĩnh vực TNMT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:52 | Lượt xem: 131
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TNMT.pdf/6d2c486a-6b2a-4c23-af35-b9b914d15943

Danh mục TTHC của lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:44 | Lượt xem: 114
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+v%C3%A0+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+n%C3%B4ng+th%C3%B4n.pdf/3e1719e4-2f97-48d8-865c-94fe7b78a320

Danh mục các thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:27 | Lượt xem: 1612
http://haiphong.gov.vn/p-ubndtp/c-10809/thu-tuc-hanh-chinh?page=1

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2018

Ngày đăng 20/10/2018 | 10:26 | Lượt xem: 981
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã năm 2018 Quy tắc ứng xử cán bộ , công chức : ...

Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 27/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1048
Chiều 27/5/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 5 tháng đầu năm...