Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết 05-NQ/QU
Ngày đăng 17/03/2017 | 02:38 | Lượt xem: 500

Sau 15 năm triển khai, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung và chức sắc, tín đồ nói riêng trên địa bàn phường đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và ổn định quốc phòng, an ninh địa phương.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo, có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, vận động nhân dân xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo đã đi vào nền nếp, các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức hoạt động đúng quy trình của pháp luật; hệ thống chính trị nơi đồng bào công giáo được củng cố vững mạnh; không phát sinh các vụ việc phức tạp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững.

Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã lên trao khen thưởng cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh: