Quyết định công bố Bộ TTHC lĩnh vực Xây dựng

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:43 | Lượt xem: 290
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+X%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng.pdf/9cb467dd-a148-475b-99da-2dcc86994517

Danh mục TTHC lĩnh vực Xây dựng

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:42 | Lượt xem: 282
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+X%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng.doc/b12891f0-83e6-4f96-8d05-d5ba88af3097

TTHC lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:41 | Lượt xem: 298
/documents/31653/1003204/TTHC+thu%E1%BB%99c+th%E1%BA%A9m+quy%E1%BB%81n+gi%E1%BA%A3i+quy%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+UBND+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+Xay+dung.doc/51215d92-8ec3-4bde-aa22-2ce16dea883f