Danh mục và TTHC thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản

Ngày đăng 10/04/2017 | 10:00 | Lượt xem: 474
Danh mục và TTHC thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản

QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Ngày đăng 10/04/2017 | 09:50 | Lượt xem: 428
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:19 | Lượt xem: 304
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%26+Ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+n%C3%B4ng+th%C3%B4n.doc/1cdf100f-b216-42ff-a5b2-ab1a4b484eb2

Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:21 | Lượt xem: 284
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p.pdf/a09e096b-bb26-4909-994d-58d62560a958

TTHC lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:18 | Lượt xem: 271
TTHC thuộc thẩm quyền NNPTNT