TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:04 | Lượt xem: 186
TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017

Danh mục TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:01 | Lượt xem: 174
Danh mục TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 2017

QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:00 | Lượt xem: 149
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Quyết định công bố lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 01/01/2016 | 11:15 | Lượt xem: 187
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Lao+%C4%91%E1%BB%99ng%2C+Th%C6%B0%C6%A1ng+binh+v%C3%A0+X%C3%A3+h%E1%BB%99i.pdf/935887c1-e689-4718-aaa5-fed3721d3776

TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/01/2016 | 11:09 | Lượt xem: 172
/documents/10181/17617/TTHC+LD%2CTB%2CXHthuoc+tham+quyen+giai+quyet+cua+UBND+cap+xa.doc/40b2e0a8-84f1-4f4d-b263-a6d71383fafe

TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/01/2016 | 11:09 | Lượt xem: 159
/documents/10181/17617/TTHC+LD%2CTB%2CXHthuoc+tham+quyen+giai+quyet+cua+UBND+cap+xa.doc/40b2e0a8-84f1-4f4d-b263-a6d71383fafe

Danh mục TTHC Lĩnh vực Lao động TBXH

Ngày đăng 01/01/2016 | 10:55 | Lượt xem: 184
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Lao+%C4%91%E1%BB%99ng+Th%C6%B0%C6%A1ng+binh+%26+X%C3%A3+h%E1%BB%99i.doc/65bbd6a4-74a2-4569-81e1-ec61a979976f