Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Phường Lê Lợi niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường

Ngày đăng 22/04/2021 | 08:42 | Lượt xem: 3
Thông tin chi tiết , xem tại đường dẫn bên dưới: /documents/31653/1642330/Danh+s%C3%A1ch+c%E1%BB%AD+tri+%28+Lan+2021%29.xlsx/18fc105f-40bc-4eac-b0e4-613c1acbad15   ...

16.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

15.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

14.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

13.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

Danh sách cử tri ( Lan 2021).xlsx

Ngày đăng Lượt xem: 1

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 6

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

A - Bầu cử 2021

Ngày đăng Lượt xem: 5

Thông báo số 01 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:28 | Lượt xem: 130
/documents/31653/1564952/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+01+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+n%E1%BB%99p+h%E1%BB%93+s%C6%A1+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD.pdf/9f2878e3-2478-49bc-9a68-ecb16d8fd11b

Quyết định số 11 về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan UBND phường năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:25 | Lượt xem: 135
/documents/31653/1564952/Quyet+dinh+so+11+ve+viec+ban+hanh+quy+che+lam+viec+cua+co+quan+UBND+phuong+nam+2021.signed.pdf/245f7ceb-0969-4ba9-bd6d-d84920e27d31

Kế hoạch số 18 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:21 | Lượt xem: 135
/documents/31653/1564952/Ke+hoach+so+18+ve+viec+trien+khai+cong+tac+bau+cu+dai+bieu+Quoc+hoi+khoa+XV+dai+bieu+hoi+dong+nhan+dan+cac+cap.signed.pdf/5e6f9836-3f0f-4d18-8570-95ab5cdda68e