Trang chủ

Thông tin CCHC

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tư Pháp

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:57 | Lượt xem: 92
/documents/31653/1564952/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+T%C6%B0+Ph%C3%A1p.pdf/cda9397d-2acd-46d8-afa4-1f3727a9be28

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:50 | Lượt xem: 99
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+c%C3%B4ng+th%C6%B0%C6%A1ng.pdf/e64f12e6-6276-4e27-aac6-e1772c845bfe

Quyết định thành lập ban chỉ đạo I SO

Ngày đăng 10/05/2020 | 12:23 | Lượt xem: 160
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+ban+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+I+SO.pdf/6de2e750-194c-4d0b-9af0-70f0a9c5df46

Quyết định ban hành hệ thống quản lý I SO

Ngày đăng 22/05/2020 | 12:21 | Lượt xem: 153
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ban+h%C3%A0nh+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+I+SO.pdf/0a68a8cd-73f2-42c4-90d6-80a90e1f9f0a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 08/07/2020 | 01:00 | Lượt xem: 293
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Y+t%E1%BA%BF.pdf/5bac2ed4-546b-4ef2-80bb-89ff9f96af90

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực VHTT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:59 | Lượt xem: 270
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+VHTT.pdf/16019e14-d664-4e1d-9c33-9f416b8db295

Danh mục TTHC Thuộc lĩnh vực TP

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:58 | Lượt xem: 223
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+Thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TP.pdf/7b5b0e5e-936a-4905-a06f-ead1ef6a620a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Thanh Tra

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 204
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Thanh+Tra.pdf/287e0367-9598-4f90-b33f-31b805d96263

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực TBXH

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 228
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TBXH.pdf/7b5c304d-48e2-4810-97c1-c13253fbd087

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nội Vụ

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:56 | Lượt xem: 190
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%E1%BB%99i+V%E1%BB%A5.pdf/7af9d2fc-310f-410f-b841-ac693d92d870

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GDDT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:54 | Lượt xem: 163
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GDDT.pdf/2d3c53eb-d882-47d8-8c2f-78d62b6f466a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GTVT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:55 | Lượt xem: 160
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GTVT.pdf/8fa593c4-55c3-4d28-b034-e2ee9677f6bc

Danh mục TTHC của lĩnh vực TNMT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:52 | Lượt xem: 156
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TNMT.pdf/6d2c486a-6b2a-4c23-af35-b9b914d15943

Danh mục TTHC của lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:44 | Lượt xem: 131
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+v%C3%A0+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+n%C3%B4ng+th%C3%B4n.pdf/3e1719e4-2f97-48d8-865c-94fe7b78a320

Danh mục các thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:27 | Lượt xem: 1662
http://haiphong.gov.vn/p-ubndtp/c-10809/thu-tuc-hanh-chinh?page=1