TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 07:55 | Lượt xem: 212
TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017

Danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 07:51 | Lượt xem: 195
Danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp ngày 23/3/2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 07:45 | Lượt xem: 181
Quyết định 653/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:52 | Lượt xem: 492
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+T%C6%B0+ph%C3%A1p+2016.doc/de95f9b8-48d1-4030-a3b7-e39ade91e1cb

TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2016

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:51 | Lượt xem: 279
/documents/31653/1003204/TTHC+thu%E1%BB%99c+th%E1%BA%A9m+quy%E1%BB%81n+c%E1%BB%A7a+UBND+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+2016++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+t%C6%B0+ph%C3%A1p.doc/16ecd6da-7bf7-416b-a200-ac54ffdc1194

Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:50 | Lượt xem: 303
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+T%C6%B0+ph%C3%A1p+2016.pdf/9bd652e8-6341-46a1-8ca9-364a71778d10