TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 2017

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:04 | Lượt xem: 500
TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 2017

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:03 | Lượt xem: 498
Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

Quyết định chuẩn hóa TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:01 | Lượt xem: 487
Quyết định chuẩn hóa TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

Quyết định công bố Bộ TTHC lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:46 | Lượt xem: 317
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5.PDF.pdf/96e6e4c2-fd77-4d2b-9f12-7770195609e2

Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:45 | Lượt xem: 332
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC++l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5.doc/468d525f-ba5c-46fe-8c25-7efd6ff146a8

TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:44 | Lượt xem: 289
/documents/31653/1003204/TTHC+thu%E1%BB%99c+th%E1%BA%A9m+quy%E1%BB%81n+gi%E1%BA%A3i+quy%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+UBND+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+Noi+vu.doc/67c492c3-82b5-496b-acce-6df0f1ae00b3