Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:12 | Lượt xem: 292
/documents/31653/1003204/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Gi%C3%A1o+d%E1%BB%A5c+v%C3%A0+%C4%90%C3%A0o+t%E1%BA%A1o.pdf/61d723e4-31c1-4708-854d-38e65684fb73

Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:03 | Lượt xem: 268
/documents/31653/1003204/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Gi%C3%A1o+d%E1%BB%A5c+v%C3%A0+%C4%90%C3%A0o+t%E1%BA%A1o.doc/ae028ea7-15c9-4703-b641-d09259db1d52

TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/07/2016 | 10:01 | Lượt xem: 310
/documents/31653/1003204/TTHC+thu%E1%BB%99c+th%E1%BA%A9m+quy%E1%BB%81n+gi%E1%BA%A3i+quy%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+UBND+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3+GD%C4%90T.doc/467448d3-c9b3-4f07-85d4-b22dccd6c0df