Trang chủ

UBND phường

Các văn bản về ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND phường Lê Lợi
Ngày đăng 01/06/2020 | 02:07 | Lượt xem: 213

/documents/31653/1561658/Ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng.pdf/4a8bf1fb-9462-46c0-9596-888c65f960f1

Bản công bố 

/documents/31653/1561658/B%E1%BA%A3n+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91.pdf/f3d06347-b13c-4089-9741-4a27fbbf3fe7

Báo cáo số 96 Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN I SO 9001-2015

/documents/31653/1561658/B%C3%A1o+c%C3%A1o+s%E1%BB%91+96+T%C3%ACnh+h%C3%ACnh+%C3%A1p+d%E1%BB%A5ng%2C+duy+tr%C3%AC+c%E1%BA%A3i+ti%E1%BA%BFn+H%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+Qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+Ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+theo+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n+qu%E1%BB%91c+gia+TCVN+I+SO+9001-2015.pdf/3e622945-ba2e-471b-9fd9-947f12df8d7f

Chính sách chất lượng

/documents/31653/1561658/Ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng.pdf/4a8bf1fb-9462-46c0-9596-888c65f960f1

Mục tiêu chất lượng

/documents/31653/1561658/M%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng.pdf/158bf1a5-8ada-4032-9f13-437bcc5e8030

Quyết định số 97 về ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN I SO 9001-2015

/documents/31653/1561658/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+97+v%E1%BB%81+ban+h%C3%A0nh+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+c%E1%BB%A7a+H%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+theo+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n+qu%E1%BB%91c+gia+TCVN+I+SO+9001-2015.pdf/6bc443cf-fbbb-4d24-a6ed-164c288cfec2

Quyết định số 98 Về việc công bố quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001-2015

/documents/31653/1561658/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+98+V%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%B9+h%E1%BB%A3p+Ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n+qu%E1%BB%91c+gia+TCVN++ISO+9001-2015.pdf/72f19915-02f2-4887-9736-a7c6c52b7a3d