Trang chủ

UBND phường

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hải Phòng
Ngày đăng 25/05/2020 | 10:02 | Lượt xem: 236

Văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo gửi về Văn phòng UBND phường Lê Lợi  đến hết 11h30" ngày 27/5/2020 qua gmail: baohaleloi@gmail.com để tổng hợp

/documents/31653/1546362/D%E1%BB%B1+th%E1%BA%A3o+b%C3%A1o+c%C3%A1o+CCHC+10+n%C4%83m+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%28pdf.io%29.pdf/3d1a9963-628c-4a5c-8dd7-62c7678aa489