Trang chủ

UBND phường

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Lê Lợi
Ngày đăng 01/07/2016 | 08:24 | Lượt xem: 671

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Phường Lê Lợi, ngày 01 tháng 7 năm  2016

 

DANH SÁCH

Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và

thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" Phường Lê Lợi

1.Lãnh đạo phụ trách bộ phận "Một cửa"

Điện thoại cơ quan: 0313.760657

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT HÒM THƯ ĐT
1 Hoàng Văn Thịnh Phó Chủ tịch UBND 0912811189

hoangvanthinh.ll@haiphong.gov.vn

2. Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT HÒM THƯ ĐT
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo CC tư pháp - hộ tịch 0983591268

nguyenthithanhthao.ll@haiphong.gov.vn

3. Danh sách cán bộ, Công chức tại bộ phận "Một cửa" thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT HÒM THƯ ĐT
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo CC Tư pháp - Hộ tịch 0983591268

nguyenthithanhthao.ll@haiphong.gov.vn

2 Đào Thị Thanh Hương CC Tư pháp - Hộ tịch 0936929394

daothithanhuong.ll@haiphong.gov.vn

3 Đặng Thị Thu CC VHXH 0904242296 dangthithu.ll@haiphong.gov.vn
4 Đỗ Thị Thùy Dung CC VHXH 0906140689 dothithuydung.ll@haiphong.gov.vn
5 Trần Vũ Hải CC Địa chính - Xây dựng 0912924445 tranvuhai.ll@haiphong.gov.vn
6 Phạm Thị Lệ CC VP - TK 0904258196 phamthile.ll@haiphong.gov.vn