Trang chủ

UBND phường

Phường Lê Lợi kết hợp với phường Đồng Quốc Bình tổ chức lớp bồi dưỡng QP&AN
Ngày đăng 15/07/2016 | 04:25 | Lượt xem: 1351

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016, Phường Lê Lợi kết hợp với Phường Đồng Quốc Bình tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2016.
Nội dung của buổi học các học viên được bồi dưỡng thêm về các chuyên đề: chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quam điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.
Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.